Logo
Arqueologia del canvi social a les comarques meridionals de la Comunitat Valenciana

Objectius del Projecte

Objectius del Projecte

 

La finalitat del projecte LIMOS és estudiar les manifestacions culturals que van definir les societats antigues en el sud de la Comunitat Valenciana i els seus processos de transició entre la Protohistòria i els inicis de l'Edat mitjana (segles VIII a. C. a XI d. C.). El seu objectiu és l'aplicació de l'arqueologia com a instrument històric d'anàlisi de les dinàmiques de transformació social i persegueix definir els indicadors materials i les eines arqueològiques adequades per a reconèixer els processos de canvi i transferència cultural.

 

L'estudi de les transicions contempla la diacronia històrica, les dinàmiques socials i les transferències culturals. Quant a la diacronia històrica es trien quatre moments de transició precisos que exemplifiquen el canvi social: el context de la presència colonial fenícia i el procés de formació de les societats ibèriques (segles VIII-VI a. C.), la romanització de les societats ibèriques (segles III-I a. C.), la fi de Roma i l'origen de les societats altmedievals (segles V-VII d. C.) i la islamització i formació d'una societat oriental (segles VIII-XI d. C.). En les dinàmiques socials s'analitzen els canvis en els patrons d'assentament, creences, qüestions de gènere, estatus social o jerarquies de poder. Per fi, les transferències culturals (permanències, innovacions i adaptacions) s'estudien a partir del seu reflex en la imatge, el món funerari, els espais construïts, els sistemes de producció i els objectes, en definitiva, la cultura material com a expressió del canvi. Totes aquestes transicions representen problemes històrics diferents però tenen en comú el concepte de canvi i mestissatge i poden ser estudiades amb les mateixes eines, estratègies i fins i tot en els mateixos casos d'estudi corresponents als quatre horitzons històrics definits.

 

Logotipo Generalitat Valenciana Logotipo Uiversidad de Alicante Logotipo INAPH

© Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH) - Universitat d'Alacant. WCAG 2.1 AA

Aquesta web utilitza cookies...+info